Technology-Based Limitations

‘Technology-Based Limitations’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Giới hạn dựa trên công nghệ
Giải thích thuật ngữ: Những giới hạn về dòng thải công nghiệp đặc trưng, dựa trên công nghệ phòng tránh sẵn có tốt nhất được áp dụng cho một nguồn thải không vi phạm các tiêu chuẩn về chất lượng nước khi thải ở lưu lượng thấp. Giới hạn này thường áp dụng cho các nguồn thải chảy vào sông lớn.