Technology-Based Standards

‘Technology-Based Standards’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tiêu chuẩn dựa trên công nghệ
Giải thích thuật ngữ: Những giới hạn về dòng thải công nghiệp đặc trưng áp dụng cho các nguồn trực tiếp và gián tiếp vốn được phát triển trên nền tảng phân loại từng phần sử dụng các yếu tố luật định, không bao gồm các tác động chất lượng nước.