Terminnation of Constract

Terminnation of Constract’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt dùng trong hoạt động đấu thầu: Chấm dứt hợp đồng
Giải thích thuật ngữ:

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Thanh Hóa của chúng tôi
Xem thêm social welfare là gì