Terracing

‘Terracing’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Nền đất đắp cao
Giải thích thuật ngữ: Những con đê được đắp xung quanh vùng đất canh tác có độ nghiêng để giữ nước thoát và trầm tích nhằm giảm xói mòn.