Tertiary Treatment:

‘Tertiary Treatment: ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Xử lý tam cấp
Giải thích thuật ngữ: Quá trình làm sạch cao cấp nước thải sau giai đoạn xử lý thứ cấp hay giai đoạn xử lý sinh học, loại bỏ các chất dinh dưỡng có trong nước như nitơ, phốtpho, phần lớn ôxi sinh hóa và các chất rắn lơ lửng.