Thermal Pollution

‘Thermal Pollution’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Ô nhiễm nhiệt
Giải thích thuật ngữ: : Nước nóng thải ra từ các quá trình công nghiệp có thể gây chết hoặc làm tổn thương sinh vật thủy sinh.