Thermal Stratification

‘Thermal Stratification’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự phân tầng nhiệt
Giải thích thuật ngữ: Sự tạo thành các tầng nhiệt khác nhau trong hồ hoặc hồ chứa nước.