Thermocline

‘Thermocline’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Dị biệt nhiệt
Giải thích thuật ngữ: Lớp giữa hồ hay hồ chứa nước có sự phân tầng nhiệt. Ở tầng nhiệt này, nhiệt độ hồ hay hồ chứa giảm xuống nhanh chóng