Threshold Level

‘Threshold Level’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Mức ngưỡng
Giải thích thuật ngữ: Nồng độ chất ô nhiễm trung bình được tính theo thời gian ước tính sự phơi nhiễm mà hơn mức đó có thể gây tác hại đến sức khoẻ con người. (Xem: phơi nhiễm môi trường).