Threshold Planning Quantity

‘Threshold Planning Quantity’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Lượng hoạch định ngưỡng
Giải thích thuật ngữ: Lượng chỉ định cho một hoá chất nằm trong danh sách các chất cực kỳ nguy hại bắt đầu được các phương tiện thông báo đến Ban phản ứng khẩn cấp tiểu bang rằng các phương tiện này đang nằm trong yêu cầu hoạch định khẩn cấp của Đạo luật SARA mục III.