Tillage

‘Tillage’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Làm đất
Giải thích thuật ngữ: : Là việc cày xới, chuẩn bị luống gieo hạt và cách thức canh tác.