Time-weighted Average (TWA)

‘Time-weighted Average (TWA)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Trung bình tính theo thời gian (TWA)
Giải thích thuật ngữ: Trong việc thu mẫu khí, là nồng độ chất nhiễm bẩn trung bình trong không khí trong khoảng thời gian nhất định.