Tolerance Petition

‘Tolerance Petition’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Kiến nghị về dung sai
Giải thích thuật ngữ: Đề nghị chính thức yêu cầu thiết lập một mức dung sai mới hoặc sửa đổi mức hiện hành.