Total Dissolved Phosphorous

‘Total Dissolved Phosphorous’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tổng phốtpho hòa tan
Giải thích thuật ngữ: Toàn bộ hàm lượng phốt pho của tất cả các chất sẽ đi qua bộ lọc và được xác định là octo-photphat mà không có sự tiêu thụ hay thủy phân trước đó. Cũng được gọi là phốtpho hòa tan hay octo-phốtpho.