Total Dissolved Solids (TDS)

‘Total Dissolved Solids (TDS)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
Giải thích thuật ngữ: Tất cả các chất đi qua bộ lọc dòng thủy tinh tiêu chuẩn. Hiện nay được gọi là tổng cặn lọc được. Thuật ngữ này dùng để chỉ độ mặn của nước.