Total Recovered Petroleum Hydrocarbon

‘Total Recovered Petroleum Hydrocarbon’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tổng lượng hydrocacbon dầu mỏ thu được
Giải thích thuật ngữ: Phương pháp đo lượng hydrocacbon dầu mỏ có trong các mẫu đất hoặc nước.