Total Suspended Solids (TSS)

‘Total Suspended Solids (TSS)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
Giải thích thuật ngữ: Số đo lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải, dòng thải, hoặc thể nước, được xác định bằng xét nghiệm “tổng chất rắn lơ lửng không lọc được”. (Xem: chất rắn lơ lửng.)