Từ điển Anh – Việt chuyên ngành

Từ điển Anh – Việt chuyên ngành là tập hợp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khó, được giải thích kỹ hỗ trợ hiệu quả nhất trong công việc