Whatsoever

“Whatsoever” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: dù gì đi chăng nữa
Giải thích:

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Vũng tàu của chúng tôi
Xem thêm residual risk là gì